Gemeente Noordwijk en motie waarin actie raadslid wordt afgekeurd

Maandag 26 februari 2018. Vorige week stond een bericht in de krant over de Zuid-Hollandse gemeente Noordwijk, een gemeente midden in de Bollenstreek én een badplaats aan de Noordzee. Een raadslid had zich op televisie negatief uitgelaten over het (tekortschietende) gemeentelijke beleid voor spoedzoekers, dat zijn mensen die dakloos dreigen te worden door bijvoorbeeld een scheiding. De raadsmeerderheid is niet blij met deze uitlatingen. Het leidt tot een raadsdebat en na afloop daarvan tot een (aangenomen) motie. In de motie spreekt de (meerderheid van de) raad het oordeel uit dat (alleen) de raad verantwoordelijk is voor discussie over politieke aangelegenheden en dat acties (uitlatingen) waardoor de gemeente in een kwaad daglicht wordt gesteld nadrukkelijk worden afgekeurd. Kan een motie een oordeel inhouden en kan een motie zijn gericht tot een raadslid? Ingevolge het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en commissies gemeente Noordwijk 2017 kan een motie onder andere een oordeel inhouden. Verder bevat het reglement alleen enkele procedurele bepalingen voor de indiening van moties. Het reglement is dus geen obstakel voor een motie gericht tot een raadslid.

MOTIE gezamenlijke verantwoordelijkheid gemeenteraad. De Raad van de gemeente Noordwijk in vergadering bijeen op 15 februari 2018. Gehoord hebbende: het debat over Noordwijk – TV programma De Monitor. Spreekt uit: 1. Dat zij als gekozen vertegenwoordigers van de gemeente Noordwijk er gezamenlijk voor verantwoordelijk zijn dat politieke aangelegenheden ter discussie gesteld worden in de raad; 2. Acties waardoor de gemeente Noordwijk in een kwaad daglicht wordt gesteld keuren zij nadrukkelijk af. En gaat over tot de orde van de dag.

Artikel 1 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en commissies gemeente Noordwijk 2017 luidt (gedeeltelijk): In dit reglement wordt verstaan onder motie: verklaring waarmee een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken.

Artikel 34 van het reglement luidt (gedeeltelijk): Raadsleden dienen moties schriftelijk in bij de voorzitter. De behandeling van een motie vindt gelijktijdig plaats met de beraadslaging over het onderwerp of voorstel waarop het betrekking heeft. De behandeling van een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp vindt plaats nadat alle op de agenda opgenomen onderwerpen zijn behandeld. Het indienen van een motie vreemd aan de orde van de dag geschiedt ten minste 28 uur voor aanvang van de vergadering zodat een agenda conform artikel 9 verstuurd kan worden. Intrekking door de indiener van een motie is mogelijk totdat stemming daarover aanvangt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *