Wat staat er morgen op de agenda van hoogheemraadschap Delfland?

WOENSDAG 21 NOVEMBER 2018 Over enkele maanden zijn er weer verkiezingen voor de waterschappen (maart 2019). Waterschappen worden ook wel hoogheemraadschappen genoemd. Wekelijks staat hier een bijdrage over waterschappen of hun verkiezingen. De bijdrage van deze week gaat over de taken van het hoogheemraadschap Delfland, zoals dat blijkt uit de agenda van haar algemeen bestuur.

Algemeen bestuur Het algemeen bestuur bestaat niet alleen uit vertegenwoordigers van de mensen die in het waterschap wonen (de ingezetenen), maar ook uit vertegenwoordigers van de bezitters van land- en tuinbouwgronden en uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Bovendien bestaat het uit vertegenwoordigers van de bezitters van natuurterreinen. Het is tot op zekere hoogte vergelijkbaar met de gemeenteraad in de gemeente. In Delfland (Zuid-Holland) bestaat het uit 30 leden.

Opbouw In Delfland zijn er 21 vertegenwoordigers van de ingezetenen, vier vertegenwoordigers van bezitters van de land- en tuinbouwgronden, vier vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en ten slotte één vertegenwoordiger van de bezitters van natuurterreinen.

VV In Delfland heet het algemeen bestuur verenigde vergadering, afgekort tot VV. Jaarlijks moeten er volgens het Reglement van Orde voor de verenigde vergadering en de commissies van het hoogheemraadschap van Delfland minstens vier VV’s worden gehouden. Ik tel er dit jaar negen, er is dus zo’n beetje maandelijks vergaderd. Morgen is de vergadering van deze maand. Daarop staat de begroting voor volgend jaar.

Begroting De begroting van volgend jaar heeft ruim 220 miljoen euro aan uitgaven. De begroting levert een mooi beeld op van de taken.

Afvalwater De grootste uitgavenpost is afvalwaterketen en zuiveren (87 miljoen). Enkele andere posten zijn het watersysteem (35 miljoen), gezond, schoon en zoet water (samen 8 miljoen) en waterveiligheid, stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie (samen 23 miljoen).

Muskusrat Waterveiligheid gaat natuurlijk over de (rivier)dijken en andere (water)keringen. Die dijken zijn er al (gelukkig!), maar ze moeten natuurlijk worden onderhouden en regelmatig gecontroleerd. Ook muskusrattenbestrijding valt onder deze post; deze dieren ondergraven de dijken.

Natte voeten Stedelijk waterbeheer gaat onder andere over de beïnvloeding van gemeentelijke bestemmingsplannen, zodat bijvoorbeeld bewoners van nieuwbouwwoningen die ’s avonds naar de televisie kijken geen natte voeten kunnen krijgen doordat hun huis te dicht bij een rivier is gebouwd.

Spons Klimaatadaptatie gaat onder andere over het bevorderen van tuinen in plaats van verharde pleinen, zodat overtollig regenwater sneller in de bodem verdwijnt (sponswerking).

Commissies (Vrijwel) maandelijks zijn er ook commissievergaderingen. Een commissie bestaat uit een select gezelschap afkomstig uit de verenigde vergadering, van elke fractie minstens één. Een commissietaak is onder andere advies geven aan de VV. Delfland heeft een commissie stedelijk water en watersysteem (SWW) en een commissie gezond, schoon en gezuiverd water (GSG). De commissievergaderingen moeten volgens het reglement minstens twee weken voor de VV worden gehouden; die van november zijn dan ook al gehouden, namelijk op de 6e. Commissievergaderingen zijn net als VV’s in principe openbaar.

BRONNEN:

Artikel 12 Waterschapswet luidt (gedeeltelijk): Lid 1. Het algemeen bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van categorieën van belanghebbenden bij de uitoefening van de taken van het waterschap. Lid 2. In het algemeen bestuur zijn de volgende categorieën van belanghebbenden vertegenwoordigd: a. de ingezetenen; b. degenen die krachtens eigendom, bezit of beperkt recht het genot hebben van ongebouwde onroerende zaken, niet zijnde natuurterreinen als bedoeld in artikel 116, onder c; c. degenen die krachtens eigendom, bezit of beperkt recht het genot hebben van natuurterreinen als bedoeld in artikel 116, onder c; d. degenen die krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebouwde onroerende zaken in gebruik hebben als bedrijfsruimte.

Artikel 2 luidt (gedeeltelijk): De bevoegdheid tot regeling van (de) samenstelling van hun bestuur en tot de verdere reglementering van waterschappen behoort aan provinciale staten. De uitoefening van deze bevoegdheid geschiedt bij provinciale verordening.

Artikel 9 Reglement van Bestuur voor het Hoogheemraadschap van Delfland (2015) luidt (gedeeltelijk): 1. Het algemeen bestuur bestaat uit 30 leden. Van deze leden vertegenwoordigen: a. eenentwintig leden de categorie ingezetenen als bedoeld in artikel 12, tweede lid, onder de letter a van de Waterschapswet; b. vier leden de categorie ongebouwd als bedoeld in artikel 12, tweede lid, onder de letter b van de Waterschapswet; c. één lid de categorie natuurterreinen als bedoeld in artikel 12, tweede lid, onder de letter c van de Waterschapswet; d. vier leden de categorie bedrijven als bedoeld in artikel 12, tweede lid, onder de letter d van de Waterschapswet. Lid 2. a. De leden bedoeld in het eerste lid, onder b worden benoemd door de Land- en Tuinbouworganisatie Noord, genoemd in het Besluit vaststellingregio’s. Het lid, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, wordt benoemd door de Vereniging van Bos en Natuurterreineigenaren (de laatste zin treedt pas in werking vanaf 2019).

Artikel 6 Reglement voor Waterschap Rivierenland luidt: Het algemeen bestuur bestaat uit dertig leden. Hiervan vertegenwoordigen: a. tweeëntwintig leden de categorie ingezetenen; b. vier leden de categorie ongebouwd; c. één lid de categorie natuurterreinen; d. drie leden de categorie bedrijven.

Reglement van Orde voor de verenigde vergadering en de commissies van het hoogheemraadschap van Delfland, artikelen 1.1, 4.1,4.19, 5.2, 5.3, 5.9 en 5.20: https://www.hhdelfland.nl/over-ons/ReglementvanOrdevoordeVV.pdf

 

Agenda van de verenigde vergadering van 22 november 2018, inclusief vergaderstukken (o.a. begroting): https://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=delfland&agendaid=d5ada7cf-a0ab-4311-9716-f3a847f23c58&FoundIDs=&year=2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *